Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

29 tháng 10 2022 15:23

câu hỏi

2+2=4

2+2=4


11

2


NThy N

30 tháng 10 2022 09:43

<p>2+2=4 là đáp án đúng nhé&nbsp;</p>

2+2=4 là đáp án đúng nhé 

Linh L

30 tháng 10 2022 12:20

<p>đây là câu trả lời đúng nhé</p>

đây là câu trả lời đúng nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận