Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoi N

18 tháng 10 2020 12:00

câu hỏi

19×27+47×81+19×20


6

2


NGUYEN H

23 tháng 10 2020 03:32

6887

Cao T

24 tháng 10 2020 11:16

3325

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn các phân số a)x.y+x²/x.y+y² b)abcabc/xyzxyz c)ababab/aboabo Giúp mk nhé, mk đang cần gấp !!

0

Lihat jawaban (1)