Square root
VBT
Calculator
magnet

Vô D

20 tháng 9 2022 11:56

câu hỏi

175×19+38×175+43×157


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 12:21

Được xác nhận

<p>Xin chào Vô D.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6 chương số nguyên.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>175×19+38×175+43×157</p><p>=175.(19+38)+43.157</p><p>=175.53+43.157</p><p>=9275+6751</p><p>=16026</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Vô D.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6 chương số nguyên.

Lời giải chi tiết:

175×19+38×175+43×157

=175.(19+38)+43.157

=175.53+43.157

=9275+6751

=16026

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm số tự nhiên x biết b) 124+(118−x)=217

0

Được xác nhận