Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhathieunhi L

26 tháng 6 2023 23:25

câu hỏi

17,6-5,3+16,8-7,6+15,3-6,8

17,6-5,3+16,8-7,6+15,3-6,8

 

 

 

alt

13

2


Phương L

27 tháng 6 2023 03:40

<p>(17,6-7,6)+(16,8-6,8)+(15,3-5,3)=10+10+10=30</p>

(17,6-7,6)+(16,8-6,8)+(15,3-5,3)=10+10+10=30

Tú T

27 tháng 6 2023 09:07

<p>17,6 - 5,3 + 16,8 - 7,6 + 15,3 - 6,8</p><p>= (17,6 - 7,6) + (15,3 -5,3) + (16,8 - 6,8)</p><p>=10 + 10 + 10</p><p>=30</p>

17,6 - 5,3 + 16,8 - 7,6 + 15,3 - 6,8

= (17,6 - 7,6) + (15,3 -5,3) + (16,8 - 6,8)

=10 + 10 + 10

=30

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)

Cho hai số thực a,b thòa măn a ≤ b. Chừng minh rằng: 2015a−2016≤2015b−2016

2

Được xác nhận