Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 12 2019 14:00

câu hỏi

16/2x=2 bài này làm như thế nào


0

1


Hào T

25 tháng 12 2019 14:59

2x=16/2 2x=8 x=8/2 x=4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phurong trinh sau: b) (x+1)/(1−x)+(x−1)/(x+1)=4/(1−x^(2))

1

Được xác nhận