Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

23 tháng 12 2022 13:20

câu hỏi

1572,5÷3,7


1

1


Dương V

24 tháng 12 2022 12:43

<p>Đáp án: 42,5</p><p>&nbsp;</p><p>Giải thích các bước giải: 157,25 : 3,7=1572,5 : 37</p><p>1572,5 - 148=9 hạ 2&nbsp;</p><p>92 - 74 =18 hạ 5</p><p>185 -185 = 0</p>

Đáp án: 42,5

 

Giải thích các bước giải: 157,25 : 3,7=1572,5 : 37

1572,5 - 148=9 hạ 2 

92 - 74 =18 hạ 5

185 -185 = 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận