Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

10 tháng 11 2022 10:43

câu hỏi

15÷(x 2)=3

15÷(x 2)=3


10

1


CoolName R

10 tháng 11 2022 14:21

<p>15:(x2)=3</p><p>x2=15:3</p><p>x2=5</p><p>x=5;2</p><p>x=2,5</p>

15:(x2)=3

x2=15:3

x2=5

x=5;2

x=2,5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x thuộc (-2;5] là nghiệm của phương trình: 2sin²x+5cosx-4=0

3

Được xác nhận