Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

11 tháng 11 2022 14:20

câu hỏi

134÷12


11

5


Jescica J

12 tháng 11 2022 03:31

Đáp số câu trên là 17 nha bạn . Nếu đúng thì xác nhận cho mình nha.

Henzii T

12 tháng 11 2022 04:53

<p>134:12=11,166 ( dư 8 )</p>

134:12=11,166 ( dư 8 )

Lê H

16 tháng 11 2022 14:54

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmxjunchncthrximfgmidimfgmjcgvgffighmmiggimvgikhbikgojlbkgviikvhugngunffunffhvgn

Lê H

16 tháng 11 2022 14:54

1+1=11$

Lê H

16 tháng 11 2022 14:56

dua 5t anh lo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm sự khác biệt 🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️✋🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️

15

Lihat jawaban (2)