Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc D

27 tháng 4 2023 11:51

câu hỏi

13 phần bẩy cộng 31 Phần 34

13 phần bẩy cộng 31 Phần 34


9

2


Trương V

27 tháng 4 2023 13:46

<p>13/7 + 31/34 = 659/238</p>

13/7 + 31/34 = 659/238

Tú Q

27 tháng 4 2023 15:23

<p>=659/238</p>

=659/238

Nguyễn N

29 tháng 4 2023 00:27

13/7 + 31/34 = 659/238

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm (B∩C)\A biết A={x∈R/x≥2};B={x∈R/−2≤x&lt;4};C={x∈R/3

4

Được xác nhận