Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng A

09 tháng 10 2022 13:37

câu hỏi

13/14 - [-6/1 7 - (1/14 -11/7 ) -1]

13/14 - [-6/1 7 - (1/14 -11/7 ) -1]


13

4

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 13:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hoàng A,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>13/14 - [-6/17 - (1/14 -11/7 ) -1]</p><p>=13/14 -[-6/17 - (-3/2) -1]</p><p>=13/14-5/34</p><p>=93/119<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hoàng A,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

13/14 - [-6/17 - (1/14 -11/7 ) -1]

=13/14 -[-6/17 - (-3/2) -1]

=13/14-5/34

=93/119
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 13:44

Được xác nhận

<p>Xin chào Hoàng A.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>13/14 - [-6/1 7 - (1/14 -11/7 ) -1]</p><p>=13/14-[-6/17+3/2-1]</p><p>=13/14-5/34</p><p>=93/119</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Hoàng A.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6.

Lời giải chi tiết:

13/14 - [-6/1 7 - (1/14 -11/7 ) -1]

=13/14-[-6/17+3/2-1]

=13/14-5/34

=93/119

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Đoán Đ

09 tháng 10 2022 13:54

<p>Lời giải đây nha:</p><p>13/14-[-6/17-(1/14-11/7)-1]</p><p>=13/14-[-6/17-(-3/2)-1]</p><p>=13/14-[39/34-1]</p><p>=13/14-5/34</p><p>=93/119</p>

Lời giải đây nha:

13/14-[-6/17-(1/14-11/7)-1]

=13/14-[-6/17-(-3/2)-1]

=13/14-[39/34-1]

=13/14-5/34

=93/119

Nhàn N

13 tháng 10 2022 15:02

=13/14 -[-6/17+3/2-1] =13/14-5/34 =93/113

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận