Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

11 tháng 12 2022 10:46

câu hỏi

13-12+(2-x)=32 x=.......

13-12+(2-x)=32

x=.......


12

1

Được xác nhận

Bằng S

11 tháng 12 2022 12:20

Được xác nhận

<p><strong>13 - 12 + (2 - x) = 32</strong></p><p>=&gt; 13 - 12 + 2 - x = 32</p><p>=&gt; 3 - x = 32</p><p>=&gt; - x = 32 - 3</p><p>=&gt; - x = 29</p><p>=&gt; x = -29</p><p><i>Vậy x = -29</i></p>

13 - 12 + (2 - x) = 32

=> 13 - 12 + 2 - x = 32

=> 3 - x = 32

=> - x = 32 - 3

=> - x = 29

=> x = -29

Vậy x = -29

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận