Square root
VBT
Calculator
magnet

NGUYỄN V

04 tháng 3 2020 01:31

câu hỏi

125-(x-5):3=45


0

1


Phùng T

07 tháng 3 2020 05:55

125-(x-5):3=45 (x+5):3=125-45=80 x+5=80×3=240 x=240-5=235 Vậy x=235

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bạn lan và minh thường đến thư viện đọc sách .lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần.minh cứ 6 ngày đến thư viện một lần.lần đần hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày .hỏi ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn cùng đến thư viện?

4

Lihat jawaban (1)

Tìm số tự nhiên N sao cho 4N + 1 chia hết cho 5n - 4 Giải giúp mình nha , thank you very much

31

Được xác nhận