Square root
VBT
Calculator
magnet

Kudo S

31 tháng 3 2021 12:22

câu hỏi

1234:3


6

3


Nguyễn T

02 tháng 4 2021 12:51

1234 ÷ 3 = 411 ( dư 1 )🤓🤓🤓

Phùng L

02 tháng 4 2021 14:02

đúng

Linh L

07 tháng 4 2021 11:45

1234÷3=411 (dư 1) hoặc 1234÷3=411.333...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)