Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

02 tháng 5 2023 09:28

câu hỏi

12:x+34=69

12:x+34=69

alt

13

1


Le T

03 tháng 5 2023 13:20

<p>12 : x + 34 = 69</p><p>12 : x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 69 - 34</p><p>12 : x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 35</p><p>&nbsp; &nbsp; x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &nbsp;12 : 35</p><p>&nbsp; &nbsp;x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= &nbsp;12 / 35</p>

12 : x + 34 = 69

12 : x          = 69 - 34

12 : x          = 35

    x               =  12 : 35

   x                =  12 / 35

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)

(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)

16

Được xác nhận