Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

28 tháng 7 2022 02:07

câu hỏi

11.He is angry as I ( not do)…………. all the work he (assign) ……………last week 12.So far, he (type)…..20 pages of this novel. 13.Would you be so kind as ( answer) …………the phone when it (ring) ………? 14.I clearly remember ( pay) ………..him last week . I ( give)……… him 20 dollars 15.At the moment I (read) ………….a novel (write)……… by hughes 16.I can’t help ( complain)……….. about the lecture (attend)………….. yesterday 17.We (have) ………….dinner when the power (fail) ………… 18.When I ( pass) ………her house the other day , I saw her ( water ) ………..the trees in the garden 19. Jane (go) ………………..to England in 2001 and ( study) ………………….there for 3 years. 20. The classroom is still very dirty. I don’t think it ( clean)………………………..


25

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 8 2022 12:58

Được xác nhận

Xin chào em Phương T, Đây là một bài tập Tiếng Anh dạng chia động từ. Bài giải chi tiết: 11.He is angry as I (not do) didn't do all the work he (assign) assigned last week 12.So far, he (type) has typed 20 pages of this novel. 13.Would you be so kind as (answer) to answer the phone when it (ring) rings? 14.I clearly remember (pay) paying him last week . I (give) gave him 20 dollars 15.At the moment I (read) am reading a novel (write) written by hughes. 16.I can’t help (complain) complaining about the lecture (attend) attended yesterday. 17.We (have) were having dinner when the power (fail) failed. 18.When I (pass) was passing her house the other day , I saw her ( water ) watering the trees in the garden 19. Jane (go) went to England in 2001 and ( study) had studied there for 3 years. 20. The classroom is still very dirty. I don’t think it ( clean) has been cleaned. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền dạng đúng của từ trong ngoặc. 1. She (study)....... 6 days a week.

2

Được xác nhận