Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 11 2021 01:52

câu hỏi

100-(-12+10)


5

2


Trithinh T

24 tháng 11 2021 04:07

98

Trần K

26 tháng 11 2021 14:57

100 -(-12+10) =100-(-2)=100+2=102

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính |x|, biết: x=3/17

0

Được xác nhận