Square root
VBT
Calculator
magnet

Đ. Châu

19 tháng 1 2022 08:08

câu hỏi

1+X=y


16

2


Phan T

19 tháng 1 2022 13:13

X mọi số nhưng Y là tổng của 1,X

Nguyễn Á

26 tháng 1 2022 04:28

X = n y = n + 1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận