Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhã D

15 tháng 12 2019 11:35

câu hỏi

1: where's your school? 2: what subjest do you have?


0

3


Sakura S

22 tháng 12 2019 03:50

1: My school is in Phu Ly City 2: Today is Sunday, I have no subject

M. Ngọc

17 tháng 12 2019 06:28

1. My school is in Phu Nhuan district. 2. I have English, Mathematics, Literature ... at school.

Khoan H

19 tháng 12 2019 14:14

My school in Đa Nang l like English

Khoan H

19 tháng 12 2019 14:16

muy school in Da Nang l hades English,Vietnamese, music, P. E.......

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

how much the t-shirts

26

Lihat jawaban (8)