Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngan D

02 tháng 10 2021 08:02

câu hỏi

1) viết tiếp 3 số vào chỗ trống và nêu qui luật viết : a) 1;4;7;10;...;...;...; b) 1;2;3;6;...;...;...; c) 1;2;4;7;11;...;...;...;


17

1


Faker F

02 tháng 10 2021 12:44

a)1;4;7;10;13;16;19;22;........... b)1;2;4;7;11;16;22;29;.............

Le Y

07 tháng 10 2021 12:18

Umm... hơi sai tí

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

56+ 35+100 +200

10

Lihat jawaban (42)