Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu N

13 tháng 10 2022 03:21

câu hỏi

1.-The drought has led to many bad effects on farmer's life -That's right.Because they are depend_______on the weather A.Strongly B.Heavily. C.Hardly. D.Slowly 2.Among_____ethnic minorities,______Odu groups has the smallest population A.An/The B.The/an C.The/The 3.Khoa is very_____.He uses old and broken objects to make crafts A.creating B.Creatively C.creative D.creation


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 15:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hiếu N,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>1. B. heavily</strong> (depend heavily on: phụ thuộc phần lớn vào)</p><p><strong>2. C. the/the</strong></p><p><strong>3. C. creative</strong> (sáng tạo)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hiếu N,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

1. B. heavily (depend heavily on: phụ thuộc phần lớn vào)

2. C. the/the

3. C. creative (sáng tạo)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)