Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim N

04 tháng 1 2023 14:27

câu hỏi

1 my sister. The house every day (clean)

1 my sister.           The house every day (clean)

alt

13

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

05 tháng 1 2023 12:25

Được xác nhận

Chào em Kim N, Đây là một dạng bài chia động từ. Bài giải chi tiết: Vì ở đây ta gặp từ "every day" cho nên ta cần dùng thì hiện tại đơn. Bên cạnh đó, chủ ngữ là "My sister" ở ngôi thứ 3 số ít nên động từ ta thêm s/es -> Đáp án: cleans Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ từ thầy cô nhé. Cảm ơn em.

Nthh K

04 tháng 1 2023 16:19

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;My sister ___cleans____ the house everyday</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=&gt; Vì ở đây không có đấu hiệu nên nó thuộc kiểu thì hiện tại đơn&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=&gt;Chủ ngữ thuộc kiểu số ít</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=&gt;Kiểu câu thuộc câu khẳng định</p><p>&nbsp;</p>

     My sister ___cleans____ the house everyday

       => Vì ở đây không có đấu hiệu nên nó thuộc kiểu thì hiện tại đơn 

       =>Chủ ngữ thuộc kiểu số ít

       =>Kiểu câu thuộc câu khẳng định

 

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

05 tháng 1 2023 12:25

Chào em Kim N, Đây là một dạng bài chia động từ. Bài giải chi tiết: Vì ở đây ta gặp từ "every day" cho nên ta cần dùng thì hiện tại đơn. Bên cạnh đó, chủ ngữ là "My sister" ở ngôi thứ 3 số ít nên động từ ta thêm s/es -> Đáp án: cleans Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ từ thầy cô nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc: 1. There ( be ) a bag and some books on the table. 2. I ( not play ) football now. I'm tired. 3. He often ( ride ) his bicycle to school. 4. You must ( arrive ) on time. 5. The school year in Viet Nam ( start ) on September 5th.

43

Được xác nhận