Square root
VBT
Calculator
magnet

Ánh P

26 tháng 3 2023 13:57

câu hỏi

1. My cousin in Brazil for a year. 2. Polar bears in the Arctic. 3. I usually to music on the bus. 4. Today, I a book on the bus. 5. I Spanish. 6. Are those girls German?

1. My cousin  in Brazil for a year.
2. Polar bears  in the Arctic.
3. I usually  to music on the bus.
4. Today, I a book on the bus.
5. I  Spanish.
6. Are those girls  German?


10

1


Phan T

28 tháng 3 2023 13:55

<p>Ý bạn là làm gì với nó?</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Ý bạn là làm gì với nó?

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền dạng đúng của từ trong ngoặc. 1. She (study)....... 6 days a week.

2

Được xác nhận