Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

03 tháng 4 2020 14:47

câu hỏi

1)Fe + O2->... 2)Al + O2->... 3)S + O2->... 4) P +O2->... 5)C + O2->...


0

1


Trần T

04 tháng 4 2020 02:37

1) 3Fe + 2O2=> Fe3O4 2) 2Al + 3O2=> 2Al2O3 3) S + O2=> SO2 4) 4P + 5O2=> 2P2O5 5) 2C + O2=> 2CO

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong số các chất cho dưới đây đây hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, hợp chất: a. Amoniac tạo nên từ N và H. b. Photpho đỏ tạo nên từ P. c. Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl. d. Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. e. Glucozơ tạo nên từ C, H và O. f. Kim loại magie tạo nên từ Mg. Mong các bạn giúp mk!!!😢

20

Lihat jawaban (4)

Tổng số hạt của 1 nguyên tử là A là 58 ,B là 16, D là 48 .Tìm các loại hạt trong nguyên tử A,B,D. Giả sử chênh lệch giữa p và n trong một nguyên tử không quá 1 đơn vị

1

Được xác nhận