Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

22 tháng 12 2019 14:17

câu hỏi

1)cho biểu thức p=(x+2/2x-4+x-2/2x+4-8/x^2-4):4,x-2 a) rút gọn p b) tính p tại x =-1 /3 2)phân tích đa thức thành nhân tử a) 5x^3-5x b)3x^2+5y-3xy-5x c)x^2-7x+6 d)5(x-y)-y(y-x) 3) rút gọn biểu thức x(x^2-1)-(x-2)(x^2+2x+4) tìm x^2 biết x^2-25-x-5=0 x(x-2)-x^2+3=5 5)cho tam giác ABC nhọn đường cao BE,CF cắt nhau tại H đường thẳng vuông góc AB tại B và đường thẳng vuông góc AC tại C cắt nhau tại D a) tứ giác BHCD là hình gì ,vì sao b) gọi OM lần lượt là trung điểm của AD,BC.Chứng minh 3 điểm H,M,D thẳng hàng và HA=2MO


10

4


Bảo C

23 tháng 12 2019 01:11

mình thắc mắc 4,x-2 là sao ???

Bảo C

23 tháng 12 2019 01:33

câu 1 mình ko hiểu mình sẽ giúp bạn câu 2 2) a)5×^3-5× =5×(5×^2-1) b)3×^2+5y-3×y-5× =(3×^2-3×y)+(5y-5×) =3×(×-y)+5(y-×) =3×(×-y)-5(×-y) =(×-y)(3×-5) c)×^2-7×+6 =×^2-×-6×+6 =(×^2-×)-(6×-6) =×(×-1)-6(×-1) =(×-1)(×-6) d)5(×-y)-y(y-×) =5(×-y)+y(×-y) =(×-y)(5+y) Chúc bạn thi tốt!!!

Toan P

23 tháng 12 2019 22:33

phải là 4/x-2 mới đúng

Toan P

23 tháng 12 2019 22:44

1, a,P=[(x+2)/(2x-4)+(x-2)/(2x+4)-8/x^2-4]:4/(x-2) =[(x+2)/2*(x-2)+(x-2)/2*(x+2)-8/x^2-2^2]:4/x-2 =[(x+2)(x+2)/2(x-2)(x+2)+(x-2)(x-2)/2(x-2)(x+2)-16/2(x-2)(x+2)]:4/x-2 x^2+2x+2x+4+x^2-2x-2x+4-16/2(x-2)(x+2):4/x-2 tiếp bn chỉ cần tính kết quả thôi chúc bn học tốt 😘

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4x+5=0

4

Lihat jawaban (1)