Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu N

14 tháng 10 2022 03:29

câu hỏi

1.According to a research,people in the countryside live______happily than those in the city A.more B.most C.better D.well 2.at harvest time,there's______work to do than usual A.More B.Less C.Much D.many


9

2


Ngô B

20 tháng 10 2022 11:35

1.D 2. A

Đỗ T

25 tháng 10 2022 15:28

<p>1. A</p><p>2. D</p>

1. A

2. D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What's your favourite book?

21

Lihat jawaban (2)

Chia động từ trong ngoặc: Jamie ... (make) breakfast this morning.

13

Được xác nhận