Square root
VBT
Calculator
magnet

Quang V

02 tháng 10 2022 14:05

câu hỏi

1 a; 7x (2x^2-4x+5) b;(x+3)^2+(x-1) (2x+5) 2 Phân tích đa thức thành nhân tử a; 6x-8y b; 64x^2-16 c; x^2+2x-y^2+1 3 Tìm x a; x^2+2x=0 b; (x-2)^2-x (x+1)=0


46

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 05:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Quang V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Đa thức, Bài Đa thức</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>1. a) 7x(2x<sup>2</sup>-4x+5)=14x<sup>3</sup>-28x<sup>2</sup>+35x</p><p>b) (x+3)<sup>2</sup>+(x+1)(2x+5)=x<sup>2</sup>+6x+9+2x<sup>2</sup>+7x+5=3x<sup>2</sup>+13x+14</p><p>2 a) 6x-8y=2(3x-4y)</p><p>b) 64x<sup>2</sup>-16=16(4x<sup>2</sup>-1)=16(2x-1)(2x+1)</p><p>c) x<sup>2</sup>+2x-y<sup>2</sup>+1=(x+1)<sup>2</sup>-y<sup>2</sup>=(x+1-y)(x+1+y)</p><p>3. a)x<sup>2</sup>+2x=0</p><p>&lt;=&gt; x(x+2)=0</p><p>&lt;=&gt; x=0 hoặc x=-2</p><p>Vậy x=0;x=-2</p><p>b) (x-2)<sup>2</sup>-x(x+1)=0</p><p>&lt;=&gt; x<sup>2</sup>-4x+4-x<sup>2</sup>-x=0</p><p>&lt;=&gt; -5x=-4</p><p>&lt;=&gt; x=4/5</p><p>Vậy x=4/5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Quang V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Đa thức, Bài Đa thức

Bài giải chi tiết : 

1. a) 7x(2x2-4x+5)=14x3-28x2+35x

b) (x+3)2+(x+1)(2x+5)=x2+6x+9+2x2+7x+5=3x2+13x+14

2 a) 6x-8y=2(3x-4y)

b) 64x2-16=16(4x2-1)=16(2x-1)(2x+1)

c) x2+2x-y2+1=(x+1)2-y2=(x+1-y)(x+1+y)

3. a)x2+2x=0

<=> x(x+2)=0

<=> x=0 hoặc x=-2

Vậy x=0;x=-2

b) (x-2)2-x(x+1)=0

<=> x2-4x+4-x2-x=0

<=> -5x=-4

<=> x=4/5

Vậy x=4/5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận