Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng N

28 tháng 1 2020 01:10

câu hỏi

1/(48 - 20) - (48+70) 2/(27 - 514) - (486 -73) 3/2 - x - 6= |3| 4/ x - (17 - x)= x - 17 5/ x + x + x + x = 4. x Khi x = - 5 Thay x = - 5 vào 4. x


0

1


Nguyen T

11 tháng 2 2020 06:26

khó quá

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận