Square root
VBT
Calculator
magnet

Nga B

22 tháng 12 2019 13:52

câu hỏi

1-2+3-4+5-6+...+99-100


0

1


Nguyễn N

22 tháng 12 2019 14:37

1+2+3+4+5+6+....+99-100 =99+1×50-100 =100×50-100 =5000-100 =4900

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)