Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia N

07 tháng 11 2022 14:11

câu hỏi

1+2+3+4+5+6+7+8+9


9

2


Đỗ N

07 tháng 11 2022 15:08

<p>1+2+3+4+5+6+7+8+9<br>=(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5</p><p>=10+10+10+10+5</p><p>=45</p>

1+2+3+4+5+6+7+8+9
=(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5

=10+10+10+10+5

=45

Trần T

09 tháng 11 2022 02:52

<p>1+2+3+4+5+6+7+8+9<br>=(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5</p><p>=10+10+10+10+5</p><p>=45</p>

1+2+3+4+5+6+7+8+9
=(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5

=10+10+10+10+5

=45

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 8 giờ 15 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/giờ. Sau 45 phút một ô tô con đuổi theo ô tô tải cũng đi từ A đến B với vận tốc là 65km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau?

8

Lihat jawaban (2)