Square root
VBT
Calculator
magnet

Diêu D

10 tháng 11 2019 02:38

câu hỏi

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10


0

1


Vũ D

27 tháng 11 2019 06:07

Mình nghĩ là 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 Sh=(10-1):1+1=10 S =(1+10).10:2=55 =>1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x -(-2x+17-25)-3×(x-5)=-13

0

Lihat jawaban (1)