Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên L

04 tháng 12 2021 03:16

câu hỏi

1+1=1+1


19

1


Luong L

05 tháng 12 2021 03:10

ooooooof

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)

Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào x: a)

4

Được xác nhận