Square root
VBT
Calculator
magnet

Vtkh V

01 tháng 11 2022 03:28

câu hỏi

0,65.78+2,2+0,35.78-2,2.2020

0,65.78+2,2+0,35.78-2,2.2020


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 11:38

Được xác nhận

= 78.(0,65 + 0,35) + 2,2(1- 2020) = 78.1 - 2,2 . 2019 = - 4363,8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận