Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh C

13 tháng 1 2022 09:19

câu hỏi

"You ... go home before 10 o'clock at night " Her father said A. can B. should C. have to D. will


6

1


Phan T

19 tháng 1 2022 13:39

should nha bạn

Linh C

23 tháng 1 2022 09:09

thanks

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My team _____ the football game last week.

19

Được xác nhận