Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

26 tháng 10 2022 12:26

câu hỏi

(x-5).(-x 2 +x+1)

(x-5).(-x2 +x+1)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 12:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài phép nhân đa thức</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; (x-5).(-x<sup>2</sup> +x+1)</p><p>=–x<sup>3</sup>+x<sup>2</sup>+x+5x<sup>2</sup>–5x–5</p><p>=–x<sup>3</sup>+6x<sup>2</sup>–4x–5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài phép nhân đa thức

Câu trả lời chi tiết như sau:

    (x-5).(-x2 +x+1)

=–x3+x2+x+5x2–5x–5

=–x3+6x2–4x–5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận