Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm T

08 tháng 12 2019 06:21

câu hỏi

(X+4)(3x-5)=


1

1


Nguyễn T

08 tháng 12 2019 08:53

(x+4)(3x-5) =3x^2-5x+12x-20 =3x^2+7x-20

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em đã cố nghe cô giản tất cả nhưng em không hiểu một xíu nào và bị mất tất cả căng bản về toán học

8

Lihat jawaban (1)