Square root
VBT
Calculator
magnet

Đức T

05 tháng 11 2019 13:30

câu hỏi

|x-4|=√(2x-5)


0

1


Tùng T

06 tháng 11 2019 04:16

ĐK: 2X-5 lớn hơn hoặc bằng 0 X lớn hơn hoặc bằng 5/2 (1) |X-4| = √(2X-5) .Nếu X-4 lớn hơn hoặc bằng 0 X lớn hơn hoặc bằng 4 (2) (1),(2) suy ra X lớn hơn hoặc bằng 4 X-4 = √(2X-5) (X-4)^2 = (√(2X-5))^2 X^2-8X+16 = 2X-5 X^2-8X+16-2X+5 = 0 X^2-10X+21 = 0 Tính ra ta được: X1 = 7 (thoả ĐK) X2 = 3 (không thoả ĐK) .Nếu X-4 bé hơn 0 X bé hơn 4 (3) (1),(3) suy ra X lớn hơn hoặc bằng 5/2 bé hơn 4 -(X-4) = √(2X-5) -X+4 = √(2X-5) (4-X)^2 = (√(2X-5))^2 16-8X+X^2 = 2X-5 X^2-8X+16-2X+5 = 0 X^2-10X+21 = 0 Tính ra ta được: X1 = 7 (không thoả ĐK) X2 = 3 (thoả ĐK) Vậy pt có 2 nghiệm X=7 và X=3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ai biết ko chỉ với

6

Lihat jawaban (1)

Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng ax+b=0 : 3x−2=2x−3

4

Được xác nhận