Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ Đ

29 tháng 6 2023 13:42

câu hỏi

(x-2) x7 =21

(x-2) x7 =21

 


6

2


Vũ N

30 tháng 6 2023 09:40

<p>(x - 2) x 7 = 21</p><p>x - 2 = 21 : 7</p><p>x - 2 = 3</p><p>x = 3 + 2</p><p>x = 5&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

(x - 2) x 7 = 21

x - 2 = 21 : 7

x - 2 = 3

x = 3 + 2

x = 5 

 

 

Ngọc A

30 tháng 6 2023 14:00

<p>(x-2)=21÷7=3</p><p>x=3+2=5</p><p>&nbsp;</p>

(x-2)=21÷7=3

x=3+2=5

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

14

Được xác nhận