Square root
VBT
Calculator
magnet

이윤지 이

06 tháng 11 2022 14:44

câu hỏi

( x - 2 )( x - 3 ) - 3 ( x - 3 ) = 0

( x - 2 )( x - 3 ) - 3 ( x - 3 ) = 0


13

3

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 14:44

Được xác nhận

(x -3)(x -2 -3) = 0 ⇔ (x-3)(x-5) = 0 ⇔ x = 3 v x = 5

Đỗ T

06 tháng 11 2022 15:32

<p>&lt;=&gt; (x - 3)(x - 2 - 3) = 0</p><p>&lt;=&gt; (x - 3)(x - 5) = 0</p><p>TH1: x - 3 = 0</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 3</p><p>TH2: x - 5 = 0</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 5</p><p>Vậy x ∈ { 3; 5 }</p>

<=> (x - 3)(x - 2 - 3) = 0

<=> (x - 3)(x - 5) = 0

TH1: x - 3 = 0

           x       = 3

TH2: x - 5 = 0

           x       = 5

Vậy x ∈ { 3; 5 }

Thất S

07 tháng 11 2022 07:03

<p>( x - 2 )( x - 3 ) - 3 ( x - 3 ) = 0<br>(x-3)(x-2-3)=0<br>(x-3)(x-5)=0<br>TH1 x-3=0 =&gt; x=3<br>TH2 x-5=0 =&gt; x=5<br>Vậy ...</p>

( x - 2 )( x - 3 ) - 3 ( x - 3 ) = 0
(x-3)(x-2-3)=0
(x-3)(x-5)=0
TH1 x-3=0 => x=3
TH2 x-5=0 => x=5
Vậy ...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/2-15/17+1/2-2/17-2020/2021

2

Lihat jawaban (1)