Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào Q

24 tháng 10 2022 13:50

câu hỏi

(x-2). 4 5 =2.4 8

(x-2). 45=2.48


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 13:57

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 9 Bài giải chi tiết: (x-2).4^5=2.4^8 =>x-2=2.4^3 =>x-2=128 =>x=130 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Minh N

24 tháng 10 2022 13:56

<p>(x - 2). 4<sup>5</sup> = 2.4<sup>8</sup></p><p>x - 2 = 2 . 4<sup>8</sup> : 4<sup>5</sup></p><p>x - 2 = 2 . 4<sup>3</sup></p><p>x - 2 = 2 . 64</p><p>x - 2 = 128</p><p>x = 128 + 2</p><p>x = 130</p>

(x - 2). 45 = 2.48

x - 2 = 2 . 48 : 45

x - 2 = 2 . 43

x - 2 = 2 . 64

x - 2 = 128

x = 128 + 2

x = 130

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x 1) x^(2)−3x−10−(2x+1)(x−5)=0

14

Được xác nhận