Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần P

07 tháng 4 2021 08:30

câu hỏi

(x-1/2)×(-3 - x/2)=0


7

1


T. Hữu

08 tháng 4 2021 02:10

(x-1/2)×(-3 - x/2)=0 x-1/2 = 0 hay -3 - x/2 = 0 x = 1/2 hay x/2 = -3 x = 1/2 hay x = -6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn các phân số a)x.y+x²/x.y+y² b)abcabc/xyzxyz c)ababab/aboabo Giúp mk nhé, mk đang cần gấp !!

0

Lihat jawaban (1)