Square root
VBT
Calculator
magnet

Rskyfu T

24 tháng 5 2022 13:24

câu hỏi

" What's your name?".the teacher asked —> the teacher asked me "Where do you live?" Ann asked —> Ann asked me " Which grade are you in?" asked Tim —> Tim asked me " What are you doing now?" —> She asked "Why didn't you put the wrapper in the dustbin?" she said to the boy —> She asked the boy


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 9 2022 06:44

Được xác nhận

Xin chào em Rskyfu T, Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng viết lại câu tường thuật. Bài giải chi tiết: "What's your name?" the teacher asked —> The teacher asked me what my name was. "Where do you live?" Ann asked —> Ann asked me where I lived. " Which grade are you in?" asked Tim —> Tim asked me which grade I was in. " What are you doing now?" —> She asked me what I was doing then. "Why didn't you put the wrapper in the dustbin?" she said to the boy —> She asked the boy why he hadn't put the wrapper in the dustbin. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like English ?

6

Lihat jawaban (12)