Square root
VBT
Calculator
magnet

Lý H

09 tháng 11 2019 08:20

câu hỏi

Đun nóng hỗn hợp a dạng bột có khối lượng 39,9 gam gồm các kim loại Mg, Al, Fe và Cu trong không khí dư oxi sến khi thu được hỗn hợp rắn có khối lương không đổi là 58,5 gam a. Viết các PTHH biểu diễn các phản ứng xảy ra. tại sao lại viết được như vậy b. Tinh khối lượng khí oxi đã tham gia phản ứng và hỗn hợp kim loại


0

1


Đỗ X

09 tháng 11 2019 13:23

mg +Al.. Fe b. oxi :fe =39,9:58.8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong số các chất cho dưới đây đây hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, hợp chất: a. Amoniac tạo nên từ N và H. b. Photpho đỏ tạo nên từ P. c. Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl. d. Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. e. Glucozơ tạo nên từ C, H và O. f. Kim loại magie tạo nên từ Mg. Mong các bạn giúp mk!!!😢

20

Lihat jawaban (4)

Tổng số hạt của 1 nguyên tử là A là 58 ,B là 16, D là 48 .Tìm các loại hạt trong nguyên tử A,B,D. Giả sử chênh lệch giữa p và n trong một nguyên tử không quá 1 đơn vị

1

Được xác nhận