Square root
VBT
Calculator
magnet

Vinh T

21 tháng 2 2020 15:02

câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn một ankan X cần 7,84 lít O2 . Sán phẩm cháy thu được hấp thụ hết vào bình đựng Ba(OH)2 thấy có 19,7 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng dung dịch giảm 5,5 gam . Lọc bỏ kết tủa , đun nóng nước thu được 9,85 gam kết tủa nữa . Xác định công thức phân tử của X .


1

1


P. Nguyen

24 tháng 2 2020 08:16

n(O2) = 7,84/22,4 = 0,35 mol m(kết tủa trước) = m(BaCO3) = 19,7 g → n(BaCO3) = m/M = 19,7/197 = 0,1 mol Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O 0,1 ← 0,1 Đung nóng dung dịch sau thu được kết tủa. Chứng tỏ xảy ra phương trình sau: Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 0,1 ← 0,05 Ba(HCO3)2 → BaCO3 + H2O + CO2 0,05 ← 0,05 n(BaCO3 sau) = m/M = 9,85/197 = 0,05 mol → n(CO2) = 0,1+0,1 = 0,2 (mol) m(dd giảm ) = m(BaCO3) – m(CO2) – m(H2O) = 5,5 → m(H2O) = 19,7 – 0,2.44 – 5,5 = 5,4 g → n(H2O) = m/M = 5,4/18 = 0,3 mol Đặt công thức phân tử của ankan X có dạng CnH2n+2 (n nguyên dương) CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 → nCO2 + (n+1)H2O n(ankan) = n(H2O) – n(CO2) = 0,3-0,2 = 0,1 mol Số nguyên tử cacbon = n(CO2)/n(ankan) = 0,2/0,1 =2 → Công thức phân tử của ankan X là C2H6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau a. Dung dịch HCl 2M b. Dung dịch Na2SO4 0,5M

9

Lihat jawaban (1)