Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

22 tháng 12 2019 14:07

câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 7,4g hợp chất hữu cơ X thu đc 8,96 lít CO2(đktc) và 9g H2O. lập CTPT của X biết tỉ tỉ khôus hơi của X so vs ko khí bằng 74/29(=2,552)


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 08:35

n(X)=7,4/74=0,1(mol) n(CO2)=8,96/22,4=0,4(mol)—>n(C)=n(CO2)=0,4(mol) n(H2O)=9/18=0,5(mol)—> n(H)=2n(H2O)=2.0,5=1(mol) m(C)+m(H)=0,4.12+1.1=5,8<m(X) —> X chứa oxi m(O)= 7,4-5,8=1,6(g)—>n(O)=1,6/16=0,1(mol) Gọi CTĐGN của X có dạng CxHyOz x:y:z=n(C):n(H):n(O)=0,4:1:0,1=4:10:1 —> CTPT của X có dạng (C4H10O)n —> (12.4+1.10+16).n=74—>n=1 CTPT của X là C4H10O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thêm từ từ 100g dung dịch h2so4 98 vào nước để điểu chỉnh được 2 lít dung dịch x ytinhs nồng độ mol của x tính thể tích koh 0,001m cần pha loãng để được dd có ph=9

5

Lihat jawaban (1)