Square root
VBT
Calculator
magnet

Phượng V

17 tháng 6 2023 04:12

câu hỏi

đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este x (tạo nên từ một axit cacboxylic no ,đơn chức và một ancol no ,đơn chức )thu được 0,22 gam co2 .số este đồng phân của x là

đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este x (tạo nên từ một axit cacboxylic no ,đơn chức và một ancol no ,đơn chức )thu được 0,22 gam co2 .số este đồng phân của x là

 


3

1


Hùng H

04 tháng 7 2023 11:25

<p>An biết</p><p>&nbsp;</p>

An biết

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 5: Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố C, H, O trong C2H6O lần lượt là

2

Được xác nhận