Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư B

16 tháng 12 2019 13:30

câu hỏi

đốt cháy 9 gam hợp chất hc A chứa ( H,C,O) thu đc 6,72 lít CO2 và 5,4 gam H2O a, thính phần trăm nguyên tố A b,lập công thức đơn giản nhất của A c,tìn công thức phân tử A, Biết tỉ khối hơi của A so với khí CO2= 1,875 d,công thức cấu tạo ứng với công thức pt A


0

1


Lưu V

18 tháng 12 2019 14:32

a) mC = 12nCO2 = 12.(6,72/22.4) = 3,6g => %C = (mC/mA).100% = (3,6/9).100 = 40% mH = 2nH2O = 2.(5,4/18) = 0,6g => %H = (mH/mA).100% = (0,6/9).100% = 6,6 % => %O = 100 - 40 - 6,6 = 53,4 % b) mO = 9-3,6-0,6 = 4,8 g CTDGN mC : mH : mO

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

gọi tên các chất sau theo danh pháp thay thế a) CH3-CH(CH3)CH2CH3 b) CH3-CH2-CH2-CH3

3

Lihat jawaban (1)