Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Q

20 tháng 4 2020 14:45

câu hỏi

đốt cháy 7,2 g một hiđrocacbon cần 11,2 lít oxi Tìm công thức phân tử hiđrocacbon


2

1


Nguyễn U

26 tháng 4 2020 18:51

Gọi CTPT của hidrocacbon là CxHy Có: nO2 = 11,2/22,4 = 0,5 (mol) 2CxHy + (2x + y/2)O2 -> 2xCO2 + yH2O 7,2/(12x+y) 0,5 Từ pt ta có: 7,2/(12x+y) = (0,5.2)/(2x+y/2) * Bạn xem lại đề nhé, có thể là sai đề bài rồi, còn kia là cách làm để tham khảo nếu có bài sau như thế

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

c2h3cl tạo ra pvc

9

Lihat jawaban (1)