Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc T

10 tháng 6 2020 08:32

câu hỏi

Đặt câu hỏi dưới từ gạch chân 1.Mai's uncle bought (a bike) for her 2.We met her ( at the movie ) last night 3.(Nam) played badminton with Minh 4.She went to the doctor ( because she had a backache)


2

1


Lãnh H

03 tháng 7 2020 10:47

1. What did Mai's uncle buy for her? 2. Where did we meet her last night? 3. Who did Minh play badminton with? 4. Why did she go to the doctor?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hi you

11

Lihat jawaban (3)