Square root
VBT
Calculator
magnet

Vuing J

16 tháng 1 2020 13:07

câu hỏi

đặt câu hỏi cho các từ viết hoa 1she wants A CUP OF coffe 2mrs whte alaway has TOAST AND EGGS for breakfast 3I always go to school with my friends ON WEEKDAYS 4mary's mother is going TO THE CLOTHING STORE 5her mother alaways has breakfast AT 7 O'CLOCK


5

1


Ngọc T

04 tháng 12 2020 04:13

1 What does she want? 4 What is Marry's mother going to?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dùng từ gợi ý viết thành câu They/ move/ furniture/ moment.

2

Được xác nhận