Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

29 tháng 1 2020 11:23

câu hỏi

Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. 1.No, it's not my classroom. 2.Yes, it's my desk. 3. V-I-E-T-N-A-M.


0

1


Tuấn B

31 tháng 1 2020 09:13

1.Is this your classroom ? 2. Is this your desk ? 3. How do you spell Vietnam ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5 It takes him 10 minutes to going to school. 6. My mother is teaching me how to swim well because she used to being a swimmer. 7. It took my father four hours to fly in London yesterday. 8. You shouldn't obey the traffic rules when you drive. 9. In spite being a famous star, he wasn't recognized when appearing at her party. 10. We mustnt park here because there is a no parking sign.

10

Được xác nhận